Prośba o wsparcie finansowe prowadzonych inwestycji Kaplicy w Gwoździance

 Niebylec, dnia 30-09-2016

Prośba o wsparcie finansowe prowadzonych ogólnie inwestycji w Kaplicy.

Ks. Proboszcz Czesław Goraj,  zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich naszych parafian, instytucji i przedsiębiorstw oraz tych rodaków, których los rzucił w różne zakątki świata o pomoc materialną, która umożliwi nam zrealizowanie ogólnie prowadzonych inwestycji w Kaplicy.

Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne podziękowania „Bóg Zapłać” i zapewniamy o modlitwie.

Konto parafialne:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Niebylec Nr 36

38-114 Niebylec

Nr konta bankowego:80 9168 1030 0260 2945 2000 0010

Ks. Proboszcz Czesław Goraj

Jeśli chcesz przekazać pieniądze na kościół?, to zamiast datków na tacę w kopercie możesz wykonać przelew bankowy, wówczas możesz wydatek odliczyć od dochodu. A to zmniejszy ciężar darowizny

Dochód do opodatkowania można zmniejszyć

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje kilka odliczeń, jakich można dokonać od dochodu, co bezpośrednio wpływa na wysokość podatku jaki trzeba zapłacić. Katalog ten zawiera między innymi darowizny na cele kultu religijnego. Dokonaną darowiznę odlicza się od dochodu za rok, w którym została przekazana. Oznacza to, że wsparcie przekazane w związku z tegorocznymi datkami na kościół można odliczyć, składając w 2017 roku zeznanie za 2016 rok.

Ale nie więcej niż  6%

 

Ustawa przewiduje jednak limit możliwego odliczenia. Nie można odliczyć więcej niż 6% dochodu. Ale uwaga! Licząc ten limit trzeba uwzględnić wszystkie możliwe darowizny wskazane w ustawie. Poza omawianą są to:

- darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego np. fundacji, stowarzyszenia, szkoły publicznej, które realizują cele wskazane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, cele ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy),

- cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (w wysokości ekwiwalentu za pobraną krew).

Za darowizny na cele kultu religijnego uznaje się darowizny przekazywane na realizację obrzędów religijnych czy całokształt czynności religijnych.

Jeśli więc poza wsparciem dla kościoła w danym roku wspieraliśmy też inne wskazane w ustawie cele, należy zsumować wszystkie przekazane darowizny i sprawdzić, czy ich kwota nie przekracza 6 % rocznego dochodu.

Jak odliczenie przekłada się na wysokość płaconego podatku? Przykładowo, jeśli w roku rozliczeniowym przekażemy kwotę 100 zł i wobec naszych dochodów ma zastosowanie 18-proc. stawka podatku, faktycznie przekażemy 82 zł. Jeśli natomiast osiągamy wysokie dochody, opodatkowane 32-proc. stawką, i przekażemy 500 zł, to ekonomiczny ciężar darowizny wyniesie 340 zł.

Darowizna tylko przelewem.

 

Żeby darowizna mogła podlegać odliczeniu trzeba posiadać odpowiednią dokumentację. W przypadku darowizny pieniężnej jest to dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Uwaga! Taka darowizna, spełnia cel kultu religijnego, ponieważ jest to przelanie pieniędzy na rachunek parafii, a nie na rachunek osoby fizycznej.

Darowiznę wykaż w zeznaniu

 

Jeśli wskazane warunki zostały spełnione można bezpiecznie skorzystać z preferencji podatkowej. W tym celu trzeba wykazać w zeznaniu rocznym (np. PIT-36 lub PIT-37) kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (będzie to w szczególności nazwa i adres).

Uwaga! Jeśli jednak z jakiś względów darowizna by do nas wróciła, trzeba tę informację przekazać urzędowi skarbowemu. Mamy na to miesiąc.

Przechowuj dokumenty 5 lat

 

Udokumentowanie dokonanego przelewu trzeba zachować razem z całą dokumentacją dotyczącą rocznego rozliczenia podatku przez 5 lat. Okres ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym złożone zostało zeznanie. Oznacza to, że darowizny, które zostały przekazane w 2016 roku zostaną odliczone od dochodu za 2016 rok w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2017 roku. Całą dokumentację trzeba zachować do końca 2021 roku.

Nie wszystkie formy opodatkowania

 

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie formy opodatkowania pozwolą na skorzystanie z tej ulgi. Jest ona przewidziana tylko dla osób, które są opodatkowane według skali i podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych. Nie skorzystają więc z niej osoby opodatkowane kartą podatkową, czy według jednolitej stawki liniowej jeśli jedynym przychodem jest przychód z działalności.